Πτυχία - Εξετάσεις

ΡΩΣΙΚΑ


Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1) αποδεικνύεται, ως εξής:


(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) :


 • Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31/12/2014).

 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).


(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :


 • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).

 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) :


 • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).

 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

 

(δ) Μέτρια γνώση (Β1) :


 • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003).

 • СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014).

 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В1/ТРКИ-1 (ПЕРВЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)

 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

Ολοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

Επίσης:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.

 

 

Πιστοποίηση:

Οι εξετάσεις πιστοποίησης διεξάγονται κάθε Ιούνιο από επιτροπή εξεταστών προερχόμενων από το State Pushkin Institute Of Russian Language Moscow. Μέλος του ALTE.
Εξετάσεις γίνονται για τα 6 επίπεδα της Ρωσικής (Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2).

Επίπεδο γνώσης -  Εξετάσεις


Α1 Στοιχειώδης
Α2 Βασική
Β1 Μέτρια
Β2 Καλή
C1 Πολύ καλή
C2 Άριστη

Τα επίπεδα ορίζονται σύμφωνα με το "Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο".

Τα επίπεδα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι στη Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών είναι έξη.

Κάθε επίπεδο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Επίπεδο A1 - Στοιχειώδης γνώση
(ТЭУ)

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα μιας συνομιλίας μεταξύ δύο ομιλητών για απλά καθημερινά θέματα. Πρέπει επίσης να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα απλών γραπτών κειμένων. Πρέπει να ξέρει να χαιρετά, να συστήνεται, να εύχεται, να δικαιολογείται, να μιλά στο τηλέφωνο, να γράφει απλές επιστολές, να ανταλλάσσει πληροφορίες για απλά θέματα κ.ά. Στο γραπτό λόγο πρέπει να έχει την ικανότητα να γράφει απλά σύντομα κείμενα που σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις και να δίνει βασικές πληροφορίες.
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί κατάλληλα μορφολογικά, συντακτικά και άλλα γλωσσικά στοιχεία. Στο επίπεδο αυτό ο εξεταζόμενος γνωρίζει περίπου 800 λέξεις.

Επίπεδο A2 - Βασική γνώση (ТБУ)

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε απλό προφορικό και γραπτό λόγο σε μια ποικιλία γενικών γλωσσικών καταστάσεων. Πρέπει επίσης να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα, αλλά και κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες μιας συνομιλίας, μεταξύ δύο ομιλητών. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη Ρωσική γλώσσα προφορικά και γραπτά πιο άνετα, χρησιμοποιώντας πιο σύνθετες γλωσσικές λειτουργίες από αυτές του πρώτου επιπέδου. Θα πρέπει να γνωρίζει τα κατάλληλα μορφολογικά, συντακτικά, λεξιλογικά και αλλά γλωσσικά στοιχεία. Στο επίπεδο αυτό ο εξεταζόμενος γνωρίζει περίπου 1.300 λέξεις.

Επίπεδο B1 - Μέτρια γνώση (ТРКИ1)

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει και να εκφράζεται στο γραπτό και στον προφορικό λόγο με υψηλού βαθμού ακρίβεια. Να χρησιμοποιεί σύνθετες εκφράσεις και να ελέγχει γλωσσικές λειτουργίες μέσα στο πλαίσιο των προσωπικών και επαγγελματικών εμπειριών του, να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που δεν του είναι γνωστές και να μην αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα κατά τη χρήση του προφορικού ή του γραπτού λόγου. Πρέπει να έχει την ικανότητα να εκμαιεύει πληροφορίες και να αντιλαμβάνεται υπονοούμενα σε συζητήσεις. Στον προφορικό λόγο ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να εκφράζει ιδέες με λεξιλόγιο υψηλού βαθμού ακρίβειας. Στο γραπτό λόγο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γράφει θέματα σχετικά με τις καθημερινές ανάγκες. Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει το σύνολο των μορφολογικών, συντακτικών, λεξιλογικών και άλλων γλωσσικών στοιχείων και να το χρησιμοποιεί κατάλληλα. Στο επίπεδο αυτό ο εξεταζόμενος γνωρίζει περίπου 2.300 λέξεις.

Επίπεδο B2 - Καλή γνώση (ТРКИ2)

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί συζητήσεις για διάφορα θέματα, πιθανόν άγνωστα σ’ αυτόν, στις οποίες συμμετέχουν πολλοί ομιλητές. Επίσης, να εκμαιεύει πληροφορίες, να αντιλαμβάνεται λανθάνουσες δηλώσεις στο γραπτό και προφορικό λόγο και να προσδιορίζει το στόχο των διαφορετικών τύπων γραπτών κειμένων. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκφράζει αποτελεσματικά απόψεις που προκύπτουν από προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες, με υψηλού βαθμού ευχέρεια και ακρίβεια λεξιλογίου, σε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων. Στο επίπεδο αυτό ο εξεταζόμενος γνωρίζει περίπου 5.000 λέξεις.

Ο χρόνος της γραπτής εξέτασης για όλα τα επίπεδα είναι 3h και 40΄. Κατά την προφορική εξέταση οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκειά της είναι 15-20΄ και οι υποψήφιοι καλούνται να μιλήσουν για τον εαυτό τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους θέτουν οι εξεταστές, να συζητήσουν με το συνεξεταζόμενό τους, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους γύρω από κάποιο θέμα. Τονίζεται ότι δίνεται στους υποψήφιους κατάλληλος χρόνος προετοιμασίας.

Επίπεδο C1 - Πολύ καλή γνώση (ТРКИ3)

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει και να εκφράζεται στο γραπτό και στον προφορικό λόγο με υψηλού βαθμού ακρίβεια και να χρησιμοποιεί σύνθετες εκφράσεις. Επίσης να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που δε του είναι γνωστές και να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα κατά τη χρήση προφορικού ή γραπτού λόγου οποιουδήποτε ύφους και είδους.

Στον προφορικό λόγο ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να εκφράζει αποτελεσματικά ιδέες με υψηλού βαθμού ευχέρεια και ακρίβεια λεξιλογίου. Για τις αυξημένες απαιτήσεις των γλωσσικών λειτουργιών και των επικοινωνιακών καταστάσεων του C1 επιπέδου, ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει το σύνολο των μορφολογικών, συντακτικών, λεξιλογικών και άλλων γλωσσικών στοιχείων και να τα χρησιμοποιεί κατάλληλα.

Στην παραγωγή γραπτού λόγου καλείται να γράψει φιλικές, τυπικές επιστολές, αιτήσεις, βιογραφικά σημειώματα, να διατυπώσει γραπτά τις απόψεις και τα επιχειρήματά του για διάφορα θέματα κτλ.

Ο χρόνος της γραπτής εξέτασης είναι 3h και 60΄. Κατά την προφορική εξέταση οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκεια είναι 30΄. Στο επίπεδο αυτό ο εξεταζόμενος πρέπει να γνωρίζει περίπου 5000 λέξεις.

Επίπεδο C2 - Άριστη γνώση (ТРКИ4)

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν συζητήσεις για διάφορα θέματα, πιθανόν άγνωστα σε αυτούς, στις οποίες συμμετέχουν πολλοί ομιλητές, και να προσδιορίζουν το στόχο των διαφορετικών τύπων γραπτών κειμένων. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκφράζουν αποτελεσματικά ιδέες που αντλούνται από προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες με υψηλού βαθμού ευχέρεια σε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων.

Στον προφορικό λόγο οι υποψήφιοι  αναμένεται να είναι σε θέση να εκφράζονται με ευχέρεια και ακρίβεια για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά, να κατανοούν  οτιδήποτε ακούν ή διαβάζουν.

Ο χρόνος της γραπτής εξέτασης είναι περίπου 4 ώρες. Κατά την προφορική εξέταση οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Στο επίπεδο αυτό ο εξεταζόμενος πρέπει να γνωρίζει περίπου 15000 λέξεις.
 
Συμμετέχουμε επίσης και στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που διεξάγονται κάθε Μάιο και Νοέμβριο.

 

 

Μαθήματα Ρωσικής γλώσσας στα Κέντρα μας

 

 

 • Ειδικά ταχύρυθμα προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων

 • Ταχύρρυθμα προγράμματα επανάληψης γραμματικών φαινομένων

 • Υπεύθυνη προετοιμασία για εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων  

 

 

Μαθήματα Ρωσικών εντός των Κέντρων μας (in class) αλλά και "ζωντανά" μαθήματα εξ αποστάσεως (e-learning) μέσω διαδικτύου (περισσότερα εδώ) σε ανοικτά ή και κλειστά τμήματα με πλήρη υποστήριξη από διδάσκοντες καθηγητές.


 

e-learning


 

Αν είστε ενήλικας και επιθυμείτε

 • να μάθετε ρωσικά
 • να αποκτήσετε σύντομα ένα αναγνωρισμένο πτυχίο
 • να επικοινωνείτε με άνεση και ευχέρεια στο χώρο εργασίας σας

 

Όμως...


 • δεν έχετε χρόνο παρακολούθησης σε ένα Κέντρο
 • δεν έχετε πρόσβαση στην περιοχή σας σε ένα Κέντρο εξειδικευμένο στην προετοιμασία για το πτυχίο που ζητάτε

 

 

...τότε επιλέξτε να παρακολουθήσετε μαθήματα μέσω διαδικτύου με την σύγχρονη πλατφόρμα web@class !


 επειδή

 • δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε από τον χώρο σας και έτσι γλυτώνετε χρόνο και έξοδα μετακίνησης
 • τα προγράμματα είναι ευέλικτα ως προς τον χρόνο παρακολούθησης (τμήματα πρωινά-απογευματινά-βραδινά), επτά ημέρες την εβδομάδα
 • τα μαθήματα είναι «ζωντανά», βλέπετε, συμμετέχετε, συνομιλείτε με τους συμμαθητές σας και τον καθηγητή σας
 • έχετε τα βιβλία μπροστά σας, τα βλέπετε ζωντανά στην οθόνη του υπολογιστή σας, μπορείτε να γράψετε  και ο καθηγητής σας εξετάζει και λύνει τις απορίες σας
 • και το πιο σημαντικό… το μάθημα γίνεται εγγραφή και αν το χάσετε… μπορείτε  να το ξαναδείτε!

 

 

 • Η μεθοδολογία μας υποστηρίζεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές των Κέντρων μας.
 • Η σύγχρονη πλατφόρμα μας ΔΕΝ είναι Skype!

 


    Αν επιθυμείτε να μας γνωρίσετε από κοντά συμπληρώστε την φόρμα


                                                      εδώ


    και σας προσφέρουμε την συμμετοχή σας σε ένα DEMO ζωντανό μάθημα

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα διαδικτυακά μαθήματα (e-learning) δεν είναι μαγνητοσκοπημένα μαθήματα ή αυτοδιδασκαλία. Είναι ΖΩΝΤΑΝΑ μαθήματα και όλες οι ώρες μαθημάτων που σας προσφέρουμε είναι ώρες πραγματικής διδασκαλίας με καθηγητή. Λειτουργούν τμήματα κλειστά (2 έως 4 άτομα) αλλά και ανοικτά (5 έως 8 άτομα). Υπάρχει και η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων.


Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την μέθοδο web@class:

http://www.chatzistergiou.gr/faq-e-learning

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.