Πτυχία - Εξετάσεις

Εισαγωγή στο νέο HSK

Σκοπεύοντας να ικανοποιήσουμε καλύτερα τη ζήτηση για επαρκείς εξετάσεις της κινεζικής γλώσσας στο εξωτερικό, το Χαν-πάν συμβουλεύτηκε μεγάλο αριθμό τόσο ξένων όσο και Κινέζων που ειδικεύονται στη διδασκαλία γλωσσών, στη γλωσσολογία, στην εκπαιδευτική αξιολόγηση και στη ψυχολογία έτσι ώστε να βεβαιώσουν το επίπεδο εξέτασης της κινεζικής γλώσσας στο εξωτερικό. Βασιζόμενο στις έρευνές τους και σε νέες αντιλήψεις σχετικά με την ανεπάρκεια των εξετάσεων της κινεζικής γλώσσας σήμερα, το Χαν-πάν έχει εφαρμόσει τη μεθοδολογία των πιο πρόσφατων ερευνών στην εξέταση ξένης γλώσσας και έχει δημιουργήσει μία νέα μορφή της εξέτασης HSK, η οποία ξεκίνησε από το Νοέμβρη του 2009. Η εξέταση αυτή είναι σχεδιασμένη για σπουδαστές της κινεζικής γλώσσας που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Ⅰ Δομή Εξέτασης


Το νέο HSK είναι μία διεθνής τυποποιημένη εξέταση κινεζικής επάρκειας, της οποίας το αντικείμενο είναι άτομα που έχουν τη κινεζική ως δεύτερη γλώσσα, και κατευθύνεται στην εξέταση της ικανότητας των σπουδαστών να εφαρμόζουν την κινεζική γλώσσα στις σπουδές τους, στην προσωπική τους δουλειά και στην εργασία τους. Η νέα μορφή της εξέτασης συνίσταται σε δύο ανεξάρτητα μέρη: Ένα γραπτό και ένα προφορικό. Το προφορικό αποτελείται από τις βαθμίδες HSK-Βαθμίδα 1, HSK-Βαθμίδα 2, HSK- Βαθμίδα 3, HSK- Βαθμίδα 4, HSK- Βαθμίδα 5 και HSK- Βαθμίδα 6, ενώ το προφορικό αποτελείται από τις βαθμίδες HSK(Στοιχειώδες), HSK (Μέσο) and HSK (Προχωρημένο). Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης, χρησιμοποιούνται συσκευές καταγραφής ήχου.

Γραπτή Εξέταση                      Προφορική Εξέταση


HSK-Βαθμίδα 6                        HSK(Προχωρημένο)
HSK-Βαθμίδα 5

HSK-Βαθμίδα 4                        HSK(Μέσο)
HSK-Βαθμίδα 3


HSK-Βαθμίδα 2                        HSK(Στοιχειώδες)
HSK-Βαθμίδα 1


Ⅱ Βαθμοί Εξέτασης
Η απευθείας σύγκριση με τη νέα εξέταση HSK και το Chinese Language Proficiency Scales for Speakers of Other Languages and The Common European Framework Reference for Language (CEF)έχει ως εξής:
 

HSK-Βαθμίδα 6       Πάνω από 5000    Βαθμός 5     C2
HSK-Βαθμίδα 5       2500                   Βαθμός 5     C1
HSK-Βαθμίδα 4       1200                   Βαθμός 4     B2
HSK-Βαθμίδα 3       600                     Βαθμός 3     B1
HSK-Βαθμίδα 2       300                     Βαθμός 2     A2
HSK-Βαθμίδα 1       150                     Βαθμός 1     A1


α. HSK-Βαθμίδα 1

Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν μερικούς απλούς κινεζικούς χαρακτήρες και προτάσεις για να επικοινωνήσουν, και τους προετοιμάζει για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην κινεζική.

β. HSK-Βαθμίδα 2
Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κινεζική με απλό και ευθύ τρόπο εφαρμόζοντας τη με στοιχειώδη τρόπο στην καθημερινή τους ζωή.

γ. HSK-Βαθμίδα 3

Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κινεζική για να ικανοποιήσουν ανάγκες της προσωπικής τους ζωής, των σπουδών και της εργασίας τους, και που είναι ικανοί να εκπληρώσουν την πλειοψηφία των επικοινωνιακών θεμάτων που βιώνουν κατά την περιήγηση στην Κίνα.

δ. HSK-Βαθμίδα 4
Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να συζητήσουν στην κινεζική πάνω σε σχετικά ευρύ φάσμα θεμάτων και που είναι ικανοί να επικοινωνούν με ομιλούντες την κινεζική σε ένα υψηλό επίπεδο.

ε. HSK-Βαθμίδα 5
Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να διαβάσουν εφημερίδες και περιοδικά στην κινεζική, να παρακολουθήσουν κινηματογραφικές ταινίες στην κινεζική και που είναι ικανοί να γράψουν και να εκφωνήσουν ένα μακρύ λόγο στην κινεζική.

στ. HSK-Βαθμίδα 6
Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να καταλάβουν εύκολα οποιαδήποτε πληροφορία διατυπωμένη στην κινεζική και που είναι ικανοί να εκφραστούν με σαφήνεια τόσο γραπτά όσο και προφορικά.


Ⅲ Αρχές Εξέτασης
Ακολουθώντας την αρχή του «συνδυασμού εξέτασης και διδασκαλίας», η νέα εξέταση είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση της διεθνούς διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας και με το υλικό διδασκαλίας που διατίθεται ευρέως, στοχεύοντας στην «προώθηση της διδασκαλίας και της μάθησης μέσω εξετάσεων».
Το νέο HSK δίνει έμφαση στην αντικειμενικότητα και στην ακρίβεια, καθώς επίσης εστιάζει στην ανάπτυξη και εξέταση της ικανότητας του εξεταζόμενου να εφαρμόσει την κινεζική σε πρακτικές καταστάσεις, καταστάσεις της πραγματικής ζωής.
Το νέο HSK θέτει επίσης σαφή αντικείμενα μελέτης, επιτρέποντας στους εξεταζόμενους να βελτιώσουν περισσότερο αποτελεσματικά την επάρκειά τους στην κινεζική με μελέτη καθορισμένων σχεδίων και στόχων.


Ⅳ Λειτουργίες Εξέτασης
Λαμβάνοντας τον προσανατολισμό του από το παλιό HSK, το νέο HSK αφορά κυρίως ενήλικους σπουδαστές της κινεζικής. Οι βαθμολογίες της εξέτασης ανταποκρίνονται στις διάφορες απαιτήσεις διαφορετικών οργανισμών ή ομάδων ανθρώπων ως εξής:
Α. Προσφέρεται μία αναφορά για εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να δέχονται φοιτητές, να ταξινομούν φοιτητές, να απαλλάσσουν φοιτητές από μερικά μαθήματα και να χορηγούν μονάδες.
Β. Προσφέρεται μία αναφορά για εργοδότες ώστε να προσλαμβάνουν, να εκπαιδεύουν και να προάγουν εργαζομένους.
Γ. Προσφέρεται μία αναφορά για σπουδαστές της κινεζικής ώστε να καταλαβαίνουν και να βελτιώνουν την ικανότητά τους να εφαρμόζουν τη κινεζική.
Δ. Προσφέρεται μία αναφορά για ιδρύματα και εκπαιδευτικούς οργανισμούς που σχετίζονται με τη διδασκαλία της κινεζικής ώστε να αποτιμήσουν το επίπεδο διδασκαλίας και την αποτελεσματικότητα διαφορετικής εκπαίδευσης.


Ⅴ Αναφορά Βαθμού Εξέτασης
Μέσα σε τρεις εβδομάδες από την ημέρα της εξέτασης, οι εξεταζόμενοι μπορούν να δουν το βαθμό εξέτασής τους στο διαδίκτυο και να έχουν την «Αναφορά Βαθμού» που εκδίδεται από το Χαν-πάν.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από το Σύνδεσμο Ελλάδας – Κίνας (China National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language) κάθε Οκτώβριο. Οι επιτυχόντες λαμβάνουν επίσημο πτυχίο (The Chinese Proficiency Test Hanyu Shuiping Kaoshi H.S.K.) αναγνωρισμένο από το Σύνδεσμο Ελλάδας – Κίνας και από φέτος αναγνωρίζεται και από το Κινέζικο Δημόσιο!!!

Η Κινέζικη γλώσσα διδάσκεται στη Λάρισα στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Χατζηστεργίου από το 2006. Επίσης λειτουργούν και τα πρώτα παιδικά τμήματα στην Ελλάδα!

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.