Εξετάσεις - Πτυχία

Δομή των εξεταστικών δοκιμασιών

Τα επίπεδα για τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό στους επιτυχόντες στις σχετικές εξετάσεις είναι τέσσερα:

Επίπεδο Α΄, Επίπεδο Β΄, Επίπεδο Γ΄, Επίπεδο Δ΄


και εξετάζονται οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Τα εξεταστικά θέματα απευθύνονται σε κοινό με γενικές γλωσσικές ανάγκες και το περιεχόμενό τους είναι γενικού ενδιαφέροντος.

Ο προσανατολισμός τους είναι επικοινωνιακός, σύστημα που θεωρείται ότι έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από άλλα και στο οποίο δίνεται έμφαση όχι μόνο στη γραμματική ακρίβεια και ορθότητα αλλά και στην ικανότητα του εξεταζομένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά μέσα από τη γλώσσα σε ορισμένο χώρο και σ’ ένα συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον, φιλικό ή τυπικό. Διαχωρίζονται οι δεξιότητες που εξετάζονται, διατυπώνονται με σαφήνεια ο τρόπος και το μέσο με τα οποία γίνεται η εξέταση, ο τρόπος με τον οποίο καλούνται να απαντήσουν οι εξεταζόμενοι και δηλώνεται ο αριθμός και η έκταση των αναμενόμενων ορθών απαντήσεων.

Το γραπτό μέρος της εξεταστικής δοκιμασίας του κάθε επιπέδου περιέχεται σε δύο εξεταστικά τετράδια. Το πρώτο εξεταστικό τετράδιο περιλαμβάνει τα θέματα της εξέτασης της κατανόησης του προφορικού και του γραπτού λόγου και το δεύτερο την παραγωγή γραπτού λόγου. Η εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου διενεργείται μετά το τέλος της γραπτής εξέτασης σε ώρα και συχνά και σε ημερομηνία, που ορίζεται από το κάθε εξεταστικό κέντρο.

Επίπεδο Α΄

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Α΄ επίπεδο είναι 25 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση της κατανόησης του προφορικού λόγου είναι κασέτα ή  / και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 500 λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο μιας συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ομιλητών ή ενός απλού κειμένου με γνώριμα καθημερινά θέματα, διάφορες απλές ανακοινώσεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση ή σε δημόσιους χώρους. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που ακούει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται, να επιλέξει τη μόνη ορθή από τέσσερις επιλογές που του δίνονται κτλ.


Κατανόηση Γραπτού λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο Α΄ επίπεδο είναι 30 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν το γενικό νόημα ενός μικρού απλού κειμένου με γνώριμα θέματα, όπως ανακοινώσεις, απλές ταξιδιωτικές διαφημίσεις, σημειώματα, προγράμματα, απλές οδηγίες κτλ. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν oι υποψήφιοι. Έτσι,στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 500 λέξεις. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που διαβάζει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται, να επιλέξει τη μόνη ορθή από τέσσερις επιλογές που του δίνονται κτλ.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου


Η διάρκεια της εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου στο Α΄ επίπεδο είναι 40 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να γράψουν οι υποψήφιοι. Έτσι οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν και στα δύο μέρη κείμενα συνολικά 160-180 λέξεις.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να γράφει απλά σύντομα κείμενα που σχετίζονται με καθημερινές καταστάσεις και να δίνει βασικές πληροφορίες. Καλείται να συμπληρώσει ή να γράψει απλές αιτήσεις, να περιγράψει πρόσωπα, γεγονότα ή χώρους, να γράψει φιλικές ή τυπικές επιστολές κτλ.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκεια της εξέτασης στο Α΄ επίπεδο είναι 12 λεπτά και οι υποψήφιοι καλούνται να μιλήσουν για τον εαυτό τους, ν’ απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους θέτουν οι εξεταστές και να παίξουν με το συνεξεταζόμενό τους το παιχνίδι των ρόλων. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί σε καθημερινές καταστάσεις που απαιτούν απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών. Οι απαντήσεις τους μαγνητοφωνούνται. Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.

Επίπεδο Β΄

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Β΄ επίπεδο είναι 25 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση της κατανόησης του προφορικού λόγου είναι κασέτα ή/και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 600 λέξεις. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει το γενικό νόημα αλλά και κάποιες ουσιαστικές λεπτομέρειες ενός κειμένου ή μιας συν ομιλίας ανάμεσα σε δύο φυσικούς ομιλητές σε ποικιλία θεμάτων, μηνυμάτων, ειδησεογραφικών ανταποκρίσεων και σχολίων. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που ακούει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται, να επιλέξει τη μόνη ορθή από τέσσερις επιλογές που του δίνονται ή να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες κτλ.

Κατανόηση Γραπτού λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο B΄ επίπεδο είναι 30 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί το γενικό νόημα μιας ποικιλίας θεμάτων καθώς και ουσιαστικές λεπτομέρειες απλών στοιχείων σε γνωστά θέματα, όπως αγγελίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας, οδηγίες χρήσης, προσωπικά γράμματα, διάφορους λογαριασμούς κτλ. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 600 λέξεις. Ο υποψήφιος καλείται να συνδέσει εικόνες ή άλλα οπτικά βοηθήματα με το κείμενο που διαβάζει, να βάλει στη σωστή σειρά τις εικόνες μιας ιστορίας, να συμπληρώσει πίνακες ή σχεδιαγράμματα με τον τρόπο που του υποδεικνύεται ή να επιλέξει τη μόνη ορθή απάντηση από τέσσερις επιλογές κτλ.


Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου στο Β΄ επίπεδο είναι 50 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των κειμένων που καλούνται να γράψουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην παραγωγή γραπτού λόγου οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν και στα δύο μέρη κείμενα συνολικά 240-260 λέξεων.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να συνθέτει απλά σύντομα κείμενα, να μεταδίδει πληροφορίες και προσωπικές απόψεις για μια ποικιλία θεμάτων. Καλείται να γράψει αιτήσεις, να περιγράψει πρόσωπα, γεγονότα ή χώρους, να γράψει φιλικές ή τυπικές επιστολές κτλ.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκειa της εξέτασης στο B΄ επίπεδο είναι 12 λεπτά. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ικανότητα επικοινωνίας σε μια ποικιλία καταστάσεων / συνθηκών και να εκφράζουν προσωπικές απόψεις σε γνώριμα θέματα. Καλούνται να δώσουν διάφορες πληροφορίες για τον εαυτό τους και για την οικογενειακή τους κατάσταση, για διάφορες απλές προσωπικές εμπειρίες και να συνομιλήσουν με τον συνεξεταζόμενό τους για διάφορα απλά καθημερινά θέματα και εμπειρίες. Η παραγωγή προφορικού λόγου μαγνητοφωνείται. Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.

Επίπεδο Γ΄

Κατανόηση Προφορικού Λόγου


Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Γ΄ επίπεδο είναι 30 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση της κατανόησης του προφορικού λόγου είναι κασέτα ή/και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 1000 λέξεις. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει σαφείς πληροφορίες και ιδέες που παρουσιάζονται σε ένα κείμενο ή σε μια συζήτηση μεταξύ τριών ή τεσσά-ρων φυσικών ομιλητών της γλώσσας και σ’ ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ο υποψήφιος καλείται να κρατήσει σύντομες σημειώσεις, να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες που του δίνονται, να επιλέξει από τέσσερις επιλογές τη μόνη ορθή, να αναγνωρίσει τι περιέχεται και τι όχι σ’ ένα κείμενο κτλ.

Κατανόηση Γραπτού λόγου


Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο Γ΄ επίπεδο είναι 40 λεπτά.
Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να καταλαβαίνει συγκεκριμένες πληροφορίες και να αναγνωρίζει τον τόνο και το σκοπό αποσπασμάτων που προέρχονται από πηγές όπως εφημερίδες, περιοδικά, κανονισμούς, επίσημα γράμματα και αναφορές. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των δύο κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 1000 λέξεις. Ο υποψήφιος καλείται να κρατήσει σύντομες σημειώσεις, να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες που του δίνονται, να αναγνωρίσει τι περιέχεται και τι όχι σε ένα κείμενο, να προλέγει τη συνέχεια μιας πρότασης, μιας παραγράφου, μιας ιστορίας, να συνδυάσει παραγράφους ενός κειμένου που είναι χωρισμένο στα δύο, να επιλέξει τη μόνη ορθή απάντηση από τέσσερις επιλογές κ.ά.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου στο Γ΄ επίπεδο είναι 85 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των κειμένων που καλούνται να γράψουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην παραγωγή γραπτού λόγου οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν και στα δύο μέρη κείμενα συνολικά 400 λέξεων.
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να χειρίζεται περιγραφικά και αφηγηματικά θέματα που αναφέρονται σε προσωπικές και καθημερινές εμπειρίες με σαφήνεια και ακρίβεια. Καλείται να γράψει φιλικές ή τυπικές επιστολές, αιτήσεις, βιογραφικά σημειώματα, να διατυπώσει γραπτά τις απόψεις και τα επιχειρήματά του για διάφορα θέματα κτλ.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου

Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκειά της στο Γ΄ επίπεδο είναι 15 λεπτά. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να εκφράζει τις προσωπικές τους ιδέες και να παίρνει μέρος αποτελεσματικά σε μια παρατεταμένη συνομιλία. Καλείται να δώσει διάφορες πληροφορίες για τον εαυτό του, για την οικογενειακή του κατάσταση, διάφορες προσωπικές εμπειρίες, τις συνήθειές του, να δικαιολογεί επαρκώς τις επιλογές του, να συνομιλεί και να σχολιάζει με το συνεξεταζόμενό του διάφορα θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, να αναπτύσσει αποτελεσματικά τα επιχειρήματά του και να αιτιολογεί τις αντιρρήσεις του. Η παραγωγή προφορικού λόγου μαγνητοφωνείται.
Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.

Επίπεδο Δ΄

Κατανόηση Προφορικού Λόγου


Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης προφορικού λόγου στο Δ΄ επίπεδο είναι 40 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από τρία μέρη. Το μέσο το οποίο χρησιμοποιείται για την εξέταση της κατανόησης του προφορικού λόγου είναι κασέτα ή/και CD όπου έχουν εγγραφεί τα κείμενα, ιστορίες ή διάλογοι, και οι οδηγίες για τον τρόπο της εξέτασης. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των τριών κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση προφορικού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 1.500 λέξεις. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να εκμαιεύει πληροφορίες και υπονοούμενα από συζητήσεις οι οποίες μπορεί περιέχουν άγνωστα θέματα και στις οποίες μπορεί να εμπλέκονται τουλάχιστον τρεις φυσικοί ομιλητές της γλώσσας που επικοινωνούν με κανονικό ρυθμό ομιλίας. Ο υποψήφιος καλείται να κρατήσει σύντομες σημειώσεις, να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες που του δίνονται, να επιλέξει από τέσσερις επιλογές τη μόνη ορθή, να αναγνωρίσει τι περιέχεται και τι όχι σ’ ένα κείμενο κτλ.

Κατανόηση Γραπτού λόγου

Η διάρκεια της εξέτασης της κατανόησης γραπτού λόγου στο Δ΄ επίπεδο είναι 50 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από τρία μέρη. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει πληροφορίες και ιδέες, να αναγνωρίζει τον τόνο και να προσδιορίζει το σκοπό των διαφορετικών τύπων των γραπτών κειμένων για το γενικό αναγνώστη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των τριών κειμένων που καλούνται να κατανοήσουν υποψήφιοι. Έτσι, στην κατανόηση γραπτού λόγου ο συνολικός αριθμός είναι 1.500 λέξεις.
Ο υποψήφιος καλείται να κρατήσει σύντομες σημειώσεις, να συνδυάσει σωστά διάφορες πληροφορίες που του δίνονται, να επιλέξει από τέσσερις επιλογές τη μόνη ορθή, να αναγνωρίσει τι περιέχεται και τι όχι σ’ ένα κείμενο, να προλέγει τη συνέχεια μιας πρότασης, μιας παραγράφου, μιας ιστορίας, να συνδυάζει παραγράφους ενός κειμένου που είναι χωρισμένο στα δύο κτλ.

Παραγωγή Γραπτού Λόγου


Η διάρκεια της εξέτασης της παραγωγής γραπτού λόγου στο Δ΄ επίπεδο είναι 1 ώρα και 50 λεπτά. Η εξέταση αποτελείται από δύο μέρη. Ανάλογος της διάρκειας της εξέτασης είναι και ο συνολικός αριθμός των λέξεων των κειμένων που καλού νται να γράψουν οι υποψήφιοι. Έτσι, στην παραγωγή γραπτού λόγου οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν και στα δύο μέρη, κείμενα συνολικά 600 λέξεων. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να εκφραστεί γραπτώς σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων σχετικών με τις καθημερινές ανάγκες και τους τομείς προσωπικών και επαγγελματικών ενασχολήσεων. Καλείται να γράψει φιλικές ή τυπικές επιστολές, αιτήσεις, βιογραφικά σημειώματα, να διατυπώσει γραπτά τις απόψεις και τα επιχειρήματά του για διάφορα θέματα κτλ.

Παραγωγή Προφορικού Λόγου


Κατά την εξέταση της παραγωγής προφορικού λόγου οι υποψήφιοι εξετάζονται ανά ζεύγη. Η διάρκειά της στο Δ΄ επίπεδο είναι 15 λεπτά. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα να εκφράζει αποτελεσματικά ιδέες μέσα στο πλαίσιο των προσωπικών και επαγγελματικών του εμπειριών με υψηλού βαθμού ευχέρεια και ακρίβεια λεξιλογίου και γραμματικών δομών, και να παίρνει μέρος σε συζητήσεις που περιέχουν άγνωστες σ’ αυτόν καταστάσεις. Καλείται να αναπτύξει τις απόψεις του πάνω σε διάφορα θέματα χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ύφος και τις εκφράσεις που απαιτούνται για το κάθε θέμα. Επίσης, καλείται να συνομιλήσει με τον συνεξεταζόμενό του αναπτύσσοντας επιχειρήματα και ιδέες με σκοπό να τον μεταπείσει σε περίπτωση που έχει αντίθετες απόψεις. Η παραγωγή προφορικού λόγου μαγνητοφωνείται. Τονίζεται ότι δε δίνεται στους υποψηφίους χρόνος προετοιμασίας.

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.