ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΤΥΧΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ


Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:


(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
 • Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μο- νάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011)
 • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ιν- στιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011)
 • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011)
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • GOETHE - ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe.
 • ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe.
 • PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe.
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31.12.2014). Από 1.1.2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

(γ) Καλή γνώση (Β2):

 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
 • GOETHE - ZERTIFIKAT B2 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe.
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31.12.2014). Από 1.1.2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1.1.2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN)
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

 

 

Στα Κέντρα Χατζηστεργίου, μέσα από μία διαδρομή 34 ετών στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, παρέχουμε τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα εκμάθησης Ξένων Γλωσσών συνδιάζοντας την υπεύθυνη διδασκαλία και την ποιότητα στην εκπαίδευση.


Γνωρίζοντας απόλυτα τις ανάγκες των καιρών για μία έγκυρη πιστοποίηση, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε το ιδανικότερο πρόγραμμα εκμάθησης αλλά και προετοιμασίας για την απόκτηση των πολυπόθητων πτυχίων.

 

Δεν υποστηρίζουμε 

 • την γρήγορη και πρόχειρη προετοιμασία
 • την ανομοιογένεια των τμημάτων
 • την παθητικότητα και την απομόνωση του σπουδαστή
 • τις απατηλές υποσχέσεις και στο τέλος, την μη ανάληψη των ευθυνών


Πιστεύουμε

 • στις ιδιαιτερότητες του κάθε σπουδαστή (καθημερινά επίπονο πρόγραμμα, εργασιακό, οικογενειακό κτλ)
 • στην κάλυψη των πραγματικών του αναγκών στα Γερμανικά (γραμματική, λεξιλόγιο, άνεση στην ομιλία)
 • στην τόνωση της αυτοπεποίθησης του
 • στην αμέριστη συμπαράστασή μας καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας με τον σπουδαστή

 

 

Προγράμματα Ενηλίκων για   Α1 - Αρχάριοι

 

Προετοιμασία για πιστοποίηση επιπέδου Α1
(Fit in Deutsch 1 - Επίπεδο Α1)

Απευθύνεται:  σε αρχάριους ενήλικους σπουδαστές επιπέδου Α1,  οι οποίοι στοχεύουν σε ανώτερα επίπεδα. 

 

 

Προγράμματα Ενηλίκων για   Α2


Προετοιμασία για πιστοποίηση επιπέδου Α2
(Fit in Deutsch 2 - Επίπεδο Α2)

 
Απευθύνεται:  σε σπουδαστές επιπέδου Α1, οι οποίοι στοχεύουν σε επίπεδο Α2.


Προγράμματα Ενηλίκων για   Β1 - Μέτρια γνώση


Προετοιμασία για πιστοποίηση επιπέδου Β1

 (Zertifikat Deutsch  - Επίπεδο B1)

 

Μέτρια γνώση γερμανικών - 10 μόρια στο ΑΣΕΠΑπευθύνεται:  σε σπουδαστές επιπέδου Α2 που στοχεύουν σε επίπεδο Β1 (μέτρια γνώση).

 

 


Προγράμματα Ενηλίκων για   Β2 - Καλή γνώση

 

Προετοιμασία για πιστοποίηση επιπέδου Β2

(Goethe - Zertifikat - Επίπεδο Β2) 

 

 

Καλή γνώση γερμανικών - 30 μόρια στο ΑΣΕΠ

 

Απευθύνεται:  σε σπουδαστές επιπέδου Β1  που στοχεύουν σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση).

 

 

Προγράμματα Ενηλίκων για   C1 - Πολύ καλή γνώση

 

Προετοιμασία για πιστοποίηση επιπέδου C1

(Goethe - Zertifikat - Επίπεδο C1) 

 

 

Πολύ καλή γνώση γερμανικών - 50 μόρια στο ΑΣΕΠ

 

Απευθύνεται:  σε σπουδαστές επιπέδου Β2  που στοχεύουν σε επίπεδο C1 (πολύ καλή γνώση).

 

 

Προγράμματα Ενηλίκων για   C2 - Άριστη γνώση

 

Προετοιμασία για πιστοποίηση επιπέδου C2

(Goethe - Zertifikat - Επίπεδο C2) 

 

 

Πολύ καλή γνώση γερμανικών - 70 μόρια στο ΑΣΕΠ

 

Απευθύνεται:  σε σπουδαστές επιπέδου C1  που στοχεύουν σε επίπεδο C2 (άριστη γνώση).


 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε ένα αναγνωρισμένο πτυχίο από το ΑΣΕΠ

γρήγορα, σίγουρα και οικονομικά;

 

Επιλέξτε:  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α


Εκπαιδευτικό έτος 2021-2022


Εγγραφές - πληροφορίες για νέα τμήματα εκπαιδευτικού έτους 2021-2022 στο site των Κέντρων και εντός των Κέντρων Ασκληπιού 33 - Λάρισα

 

  Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ!

 http://www.chatzistergiou.gr/φόρμα-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-για-demo

και θα σας ενημερώσουμε για

τις προσφορές μας


Μαθήματα γερμανικών 

 

Τμήματα: A1-A2-B1-B2-C1-C2


Προετοιμασία για τα πτυχία:

του Ινστιτούτου Goethe

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

 

Πρωτοπορία στα ONLINE μαθήματα

 

Στα Κέντρα μας εδώ και 12 χρόνια λειτουργούν τμήματα ONLINE-E-learning για όλες τις γλώσσες και για όλα τα επίπεδα!

 

Πρόκειται για μαθήματα διαδικτυακά μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ, σε σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα με ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ποιότητα εικόνας και ήχου. Η πλατφόρμα "web@class" ενδείκνυται για μαθητές όλων των ηλικιών (παιδιά και ενήλικες), οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το επίπεδο της τάξης τους συμμετέχοντας σε τμήματα (ανοικτά ή και κλειστά) ακόμη και σε ατομικά μαθήματα.


Το μάθημα δεν διαφέρει καθόλου από το μάθημα σε τάξη (in class) καθώς οι μαθητές και οι υπεύθυνοι καθηγητές συμμετέχουν σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιούν τα βιβλία και το υλικό (interactive Whiteboard Software, tests, ακουστικές, γραμματικές ασκήσεις και videos) της εκπαιδευτικής τους χρονιάς και έχουν επιπλέον την δυνατότητα αναπαραγωγής του μαθήματος σε περίπτωση απουσίας τους.

 

 

 

 

Έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία και σε συνδυασμό με την εμπειρία 34 ετών στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, μπορούμε να σας εγγυηθούμε την πλήρη και άρτια προετοιμασία και υποστήριξη για την κατάκτηση και ολοκλήρωση των στόχων σας όπου κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό.

 

 

Η μεθοδολογία μας

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Χατζηστεργίου προσφέρουμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων Γερμανικών που βασίζεται στην κατανόηση κειμένων, ακουστική κατανόηση, γραπτή έκφραση, λεξιλόγιο/δομές και προφορική έκφραση. Οι σπουδαστές μας είναι σε θέση να συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις για να αποκτήσουν τα διπλώματα Γερμανικών που χορηγεί το Ινστιτούτο Goethe. Φροντίζουμε επίσης να εξοικειώσουμε τους σπουδαστές μας με το μεγαλειώδη γερμανικό πολιτισμό και τις επιφανείς προσωπικότητες της Γερμανίας.

Διπλώματα Γερμανικών

Το Ινστιτούτο GOETHE χορηγεί πέντε πτυχία: το Zertifikat Deutsch (μέτρια γνώση), το Zentrale Mittelstufenprufung (καλή γνώση), το Zentrale Oberstufenprufung (καλή γνώση) και τελευταία το Kleines Deutsches Sprachdiplom και το Grosses Deutsches Sprachdiplom και τα οποία αναγνωρίζονται ως άριστη γνώση. Τα πτυχία αυτά χαίρουν παγκόσμιας αναγνώρισης καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και τον ΑΣΕΠ.

Ζertifikat Deutsch
Με την απόκτηση του διπλώματος αυτού αποδεικνύετε ότι κατέχετε βασικές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας, οι οποίες σας επιτρέπουν τη συννενόηση σε όλα τα σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Με το δίπλωμα αυτό αποδεικνύετε ότι είστε γνώστης των βασικών γραμματικών φαινομένων και ότι βρίσκεστε σε θέση να κατανοείτε και να λαμβάνετε μέρος σε συζητήσεις γύρω από τα θέματα της καθημερινότητας. Επίσης έχετε την ικανότητα να περιγράφετε γραπτά και προφορικά απλές καταστάσεις και να κατανοείτε κείμενα που αφορούν όλες τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής.

Goethe Zertifikat B2 – Goethe Zertifikat C1
Πρόκειται για δύο νεοεισαχθέντα διπλώματα, τα οποία αντικατέστησαν το προυπάρχον Zentrale Mittelstufenprufung, και αντιστοιχούν στις βαθμίδες Β2 και C1 του Ενιαίου Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες.

Το Goethe - Zertifikat B2 είναι μια νέα εξέταση, η οποία διεξήχθη για πρώτη φορά σε όλον τον κόσμο το φθινόπωρο του 2007. Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe - Zertifikat B2 αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.

Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe – Zertifikat C1 αναγνωρίζεται διεθνώς και θεωρείται ως αποδεικτικό καλών γενικών γνώσεων στα Γερμανικά. Σχεδόν όλα τα Studienkolleg (προπαρασκευαστικά τμήματα για τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο), πολλά Ιδρύματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μερικά Πανεπιστήμια αναγνωρίζουν αυτή την εξέταση ως πιστοποίηση επαρκών γνώσεων της γερμανικής γλώσσας για σπουδές στη Γερμανία.

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Με το δίπλωμα αυτό αποδεικνύετε ότι έχετε άριστες γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Μπορείτε να κατανοείτε δύσκολα πρωτότυπα (ως επί το πλείστον λογοτεχνικά) κείμενα και να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια. Η απόκτηση αυτού του διπλώματος εξασφαλίζει την είσοδο σε γερμανόφωνα Πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις και ανοίγει το δρόμο για μια λαμπρή καριέρα στον εμπορικό τομέα καθώς και στο χώρο της νομικής επιστήμης. Με το δίπλωμα αυτό αποκτάτε επίσης επάρκεια διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας.


Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)
Με το δίπλωμα αυτό αποδεικνύετε ότι έχετε γνώσεις της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο ισόβαθμο με αυτό της μητρικής.
 
Συμμετέχουμε επίσης και στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας που διεξάγονται κάθε Μάιο και Νοέμβριο.
Μαθήματα Γερμανικής γλώσσας στα Κέντρα μας • Ειδικά ταχύρυθμα προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων

 • Ταχύρρυθμα προγράμματα επανάληψης γραμματικών φαινομένων

 • Υπεύθυνη προετοιμασία για εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων


Μαθήματα Γερμανικών εντός των Κέντρων μας (in class) αλλά και "ζωντανά" μαθήματα εξ αποστάσεως (e-learning) μέσω διαδικτύου (περισσότερα εδώ) σε ανοικτά ή και κλειστά τμήματα με πλήρη υποστήριξη από διδάσκοντες καθηγητές.e-learningΑν είστε ενήλικας και επιθυμείτε

 • να μάθετε γερμανικά
 • να αποκτήσετε σύντομα ένα αναγνωρισμένο πτυχίο
 • να επικοινωνείτε με άνεση και ευχέρεια στο χώρο εργασίας σας


Όμως...


 • δεν έχετε χρόνο παρακολούθησης σε ένα Κέντρο
 • δεν έχετε πρόσβαση στην περιοχή σας σε ένα Κέντρο εξειδικευμένο στην προετοιμασία για το πτυχίο που ζητάτεΤότε επιλέξτε να παρακολουθήσετε μαθήματα μέσω διαδικτύου με την σύγχρονη πλατφόρμα web@class !


επειδή

 • δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε από τον χώρο σας και έτσι γλυτώνετε χρόνο και έξοδα μετακίνησης
 • τα προγράμματα είναι ευέλικτα ως προς τον χρόνο παρακολούθησης (τμήματα πρωινά-απογευματινά-βραδινά), επτά ημέρες την εβδομάδα
 • τα μαθήματα είναι «ζωντανά», βλέπετε, συμμετέχετε, συνομιλείτε με τους συμμαθητές σας και τον καθηγητή σας
 • έχετε τα βιβλία μπροστά σας, τα βλέπετε ζωντανά στην οθόνη του υπολογιστή σας, μπορείτε να γράψετε  και ο καθηγητής σας εξετάζει και λύνει τις απορίες σας
 • και το πιο σημαντικό… το μάθημα γίνεται εγγραφή και αν το χάσετε… μπορείτε  να το ξαναδείτε!     * Η μεθοδολογία μας υποστηρίζεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές των Κέντρων μας οι οποίοι είναι απόφοιτοι Γερμανικής Φιλολογίας Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.

 • Η σύγχρονη πλατφόρμα μας ΔΕΝ είναι Skype!    Αν επιθυμείτε να μας γνωρίσετε από κοντά συμπληρώστε την φόρμα


                                                      εδώ


    και σας προσφέρουμε την συμμετοχή σας σε ένα DEMO ζωντανό μάθημα
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα διαδικτυακά μαθήματα (e-learning) δεν είναι μαγνητοσκοπημένα μαθήματα ή αυτοδιδασκαλία. Είναι ΖΩΝΤΑΝΑ μαθήματα και όλες οι ώρες μαθημάτων που σας προσφέρουμε είναι ώρες πραγματικής διδασκαλίας με καθηγητή. Λειτουργούν τμήματα κλειστά (2 έως 4 άτομα) αλλά και ανοικτά (5 έως 8 άτομα). Υπάρχει και η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων.


Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την μέθοδο web@class:

http://www.chatzistergiou.gr/faq-e-learning
Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.