Πτυχία - Εξετάσεις

Εκμάθηση της Βουλγαρικής γλώσσας σε φοιτητές.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα προετοιμασία φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας.

Πιστοποίηση:

Οι εξετάσεις πιστοποίησης γίνονται κάθε Ιούνιο από επιτροπή εξεταστών προερχόμενων από το Sofia University ‘St. Kl. Ohridski’. Εξετάσεις γίνονται για 5 επίπεδα της Βουλγαρικής (Α2, Β1, Β2, C1, C2).

Επίπεδο γνώσης - Εξετάσεις
 
Α1 Στοιχειώδης - Ι.Μ.Χ.Α.
Α2 Βασική - Ι.Μ.Χ.Α.
Β1 Μέτρια - Ι.Μ.Χ.Α.
Β2 Καλή - Ι.Μ.Χ.Α.
C1 Πολύ καλή - Ι.Μ.Χ.Α.
C2 Άριστη - Ι.Μ.Χ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ A2, Β1, Β2, C1, C2

CEFR ALTE

Περιγραφικοί δείκτες των γνώσεων της Βουλγαρικής γλώσσας.

Α1 Επίπεδο - Στοιχειώδους γνώσης.
Δεν διεξάγονται εξετάσεις.
 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΠΙΠΕΔΟ Α2» ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

ΦΩΝΗΤΙΚΗ


1. Σύστημα φωνηέντων.
2. Σύστημα συμφώνων.
3. Συνδυασμοί συμφώνων.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

1. Ουσιαστικό όνομα : Γένος, αριθμός, αριθμητικός τύπος, άρθρο, ρηματικά ουσιαστικά.
2. Επίθετο : Γένος, αριθμός, άρθρο, βαθμοί του επιθέτου.
3. Αντωνυμίες :
i. Προσωπική αντωνυμία, αδύνατος τύπος, αιτιατική πτώση και δοτική πτώση των προσωπικών αντωνυμιών.
ii. Δεικτική αντωνυμία και επιρρήματα.
iii. Ερωτηματική αντωνυμία.
iv. Αόριστη αντωνυμία.
v. Κτητική αντωνυμία (αδύνατοι τύποι).
4. Αριθμητικά : Τακτικά και απόλυτα.
5. Ρήμα : Ενεστώτας, Μέλλοντας και Αόριστος, είδος του ρήματος, προστακτική έγκλιση.
6. Προθέσεις : Προθέσεις για τον τοπικό προσδιορισμό και προθέσεις για χρονικό προσδιορισμό.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

1. Γνωριμία και παρουσίαση.
2. Μαθητική και φοιτητική ζωή.
3. Χρόνος, ημερολογιακός χρόνος, αστρονομικός χρόνος, εποχές.
4. Κατοικία.
5. Οικογένεια.
6. Εργασία και σπουδές.
7. Διατροφή.
8. Στην αγορά.
9. Στον γιατρό, στον οδοντίατρο.
10.Στην πόλη.
11.Στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, στο ταμείο, σε γραφείο ανταλλαγής συναλλάγματος.
12.Ταξίδι με μεταφορικά μέσα.
13.Ελεύθερος χρόνος.
14.Ειδικότητα, επάγγελμα.
15.Περιγραφή προσωπικοτήτων και αντικειμένων.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

1. Απλή πρόταση : Κατάφαση, ερώτηση, άρνηση, συντακτικές δομές με το βοηθητικό ρήμα: ‘είμαι’, με το ρήμα: ’έχω’, απρόσωπες δομές με το: ‘έχει’ / ‘δεν έχει’, δομές με το: ‘να’.
2. Σύνθετη πρόταση : Αντιθετικές προτάσεις με τα: ‘και’, ‘αλλά’, ‘όμως’. Δευτερεύουσα οριστική πρόταση με το ‘οποίος’, δευτερεύουσα πρόταση που να προσδιορίζει σκοπό με το: ‘για να’. Δευτερεύουσα πρόταση για χρονικό προσδιορισμό με το: ‘όταν’.

ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΗ

1. Λεξιλογικά συνώνυμα.
2. Αντίθετα.

Α2 Επίπεδο - Βασικής γνώσης.


Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν γνώσεις στις επικοινωνιακές δεξιότητες:
1. Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening). Να κατανοούν απλές καθημερινές εκφράσεις, πληροφορίες για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις και για απλά ζητήματα της καθημερινής ζωής.
2. Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking). Να παρέχουν πληροφορίες για πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις, να κάνουν απλές ερωτήσεις σχετικά με θέματα της καθημερινότητας, να επικοινωνούν για απλά ζητήματα της καθημερινής και προσωπικής ζωής.
3. Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading). Να κατανοούν το περιεχόμενο γραπτών κειμένων μικρής έκτασης, σημειωμάτων, επιστολών και περιγραφών.
4. Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing). Να γράφουν σύντομα κείμενα, περιγραφές, επιστολές και σημειώματα.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΕΠΙΠΕΔΑ Β1, Β2» ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

ΦΩΝΗΤΙΚΗ


1. Σύστημα φωνηέντων.
2. Σύστημα συμφώνων.
3. Συνδυασμοί συμφώνων.
4. Φωνητικοί κανόνες και φαινόμενα, αλλαγές φωνηέντων, αλλαγές συμφώνων, αλλαγές των ηχηρών συμφώνων, αλλαγές των άηχων συμφώνων, αλλαγές ομάδων φθόγγων, παράλειψη και πρόσθεση των φθόγγων.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

1. Ουσιαστικό όνομα : Γένος, αριθμός, αριθμητικός τύπος, αρθροθέτηση, ρηματικά ουσιαστικά.
2. Επίθετο όνομα : Γένος, αριθμός, αρθροθέτηση, βαθμοί του επιθέτου.
3. Αντωνυμίες : Προσωπικές αντωνυμίες, αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας, δοτική και αιτιατική πτώση, δεικτικές αντωνυμίες και επιρρήματα, ερωτηματικές, αναφορικές, αόριστες και αρνητικές αντωνυμίες και επιρρήματα, κτητικές αντωνυμίες (δυνατοί και αδύνατοι τύποι).
4. Αριθμητικά ονόματα : Τακτικά και απόλυτα.
5. Ρήμα : Ενεστώτας, Μέλλοντας, Αόριστος, Παρατατικός, Παρακείμενος, Μέλλοντας στο Παρελθόν, Συντελεσμένος Μέλλοντας. Ενεργητική Μετοχή Αορίστου, Ενεργητική Μετοχή Παρατατικού, Ενεργητική Μετοχή Ενεστώτα, Γερούνδιο, Παθητική Φωνή. Είδος του ρήματος. Προστακτική έγκλιση: απλοί, σύνθετοι τύποι.
6. Σχηματισμός λέξεων: επιθήματα των ουσιαστικών ονομάτων, επιθήματα των επιθέτων, επιθήματα και προθήματα των ρημάτων. Σύνθετες λέξεις.
7. Προθέσεις : Τοπικές και χρονικές προθέσεις. Αντιδράσεις των ρημάτων που προσδιορίζουν κίνηση και προθέσεις.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Λεξιλόγιο που συνδέεται με τα θέματα :

1. Γνωριμία, παρουσίαση. 2. Σχολική ζωή (Β1), Επιστημονική ζωή (Β2). 3. Χρόνος, ημερολογιακός χρόνος, αστρονομικός χρόνος, εποχές. 4. Κατοικία. 5. Οικογένεια. 6. Εργασία και σπουδές. 7. Διατροφή. 8. Στην αγορά. 9. Στον γιατρό, στον οδοντίατρο. 10. Στην πόλη. 11. Στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, στο ταμείο, σε γραφείο ανταλλαγής συναλλάγματος. 12. Ταξίδι και μεταφορικά μέσα. 13. Ελεύθερος χρόνος (καλοκαιρινές διακοπές, αθλητισμός, διασκέδαση, ασχολία). 14. Ειδικότητα, επάγγελμα. 15. Περιγραφή προσωπικοτήτων και αντικειμένων. 16. Ανθρώπινες σχέσεις. 17. Κοινωνική ζωή. 18. Βίος και παράδοση. Εορτές. 19. Γεωγραφία. 20. Τουριστικά αξιοθέατα. 21. Ιστορία.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

1. Απλή πρόταση : Κατάφαση, ερώτηση, άρνηση, συντακτικές δομές με το βοηθητικό ρήμα: ‘είμαι’, με το ρήμα: ‘έχω’, απρόσωπες δομές με το: ‘έχει’ / ‘δεν έχει’, δομές με το: ‘να’. Συνδυασμός λέξεων.
2. Σύνθετη πρόταση : Αντιθετικές προτάσεις με τα: ‘και’, ‘αλλά’, ‘όμως’. Δευτερεύουσα οριστική πρόταση με το: ‘οποίος’, δευτερεύουσα χρονική πρόταση με το: ‘όταν’. Υποθετικές προτάσεις με το: ‘εάν’, δευτερεύουσες προτάσεις για την αιτία με τα: ‘εφόσον’, ‘επειδή’, ‘διότι’. Δευτερεύουσες προτάσεις για το αποτέλεσμα με τα: ‘να γιατί’, ‘για αυτό’. Σύνδεσμοι: ‘όχι μόνο’, ‘αλλά και’, ‘όπως’, ‘έτσι και’, ‘ή...ή’, ‘ούτε...ούτε’, σε απλή και σύνθετη πρόταση. Δευτερεύουσες προτάσεις με το: ‘ώσπου’.

ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΗ

1. Λεξιλογικά συνώνυμα.
2. Αντίθετα.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΠΙΠΕΔΟ C2» ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

ΦΩΝΗΤΙΚΗ


1. Σύστημα φωνηέντων.
2. Σύστημα συμφώνων.
3. Συνδυασμοί συμφώνων.
4. Φωνητικοί κανόνες και φαινόμενα, αλλαγές φωνηέντων, αλλαγές συμφώνων, αλλαγές των ηχηρών συμφώνων, αλλαγές των άηχων συμφώνων, αλλαγές ομάδων φθόγγων, παράλειψη και πρόσθεση των φθόγγων.
5. Ύφος και ρυθμός αναφορικών, ερωτηματικών, προστακτικών και θαυμαστικών προτάσεων.
6. Προφορά
7. Ομιλία πολυφθογγικών και σύνθετων στη σύνθεσή τους λέξεων με κύριο και δευτερεύοντα τόνο.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

1. Ουσιαστικό όνομα : Γένος, αριθμός, αριθμητικός τύπος, αρθροθέτηση, ρηματικά ουσιαστικά.
2. Επίθετο όνομα : Γένος, αριθμός, αρθροθέτηση, βαθμοί του επιθέτου.
3. Αντωνυμίες : Προσωπικές αντωνυμίες, αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας, δοτική και αιτιατική πτώση, δεικτικές αντωνυμίες και επιρρήματα, ερωτηματικές, αναφορικές, αόριστες και αρνητικές αντωνυμίες και επιρρήματα, κτητικές αντωνυμίες (δυνατοί και αδύνατοι τύποι).
4. Αριθμητικά ονόματα : Τακτικά και απόλυτα.
5. Ρήμα : Ενεστώτας, Μέλλοντας, Αόριστος, Παρατατικός, Παρακείμενος, Μέλλοντας στο Παρελθόν, Συντελεσμένος Μέλλοντας. Ενεργητική Μετοχή Αορίστου, Ενεργητική Μετοχή Παρατατικού, Ενεργητική Μετοχή Ενεστώτα, Γερούνδιο, Παθητική Φωνή. Είδος του ρήματος. Προστακτική έγκλιση: απλοί, σύνθετοι τύποι. Υποτακτική έγκλιση. Αφήγηση.
6. Σχηματισμός λέξεων: επιθήματα των ουσιαστικών ονομάτων, επιθήματα των επιθέτων, επιθήματα και προθήματα των ρημάτων. Σύνθετες λέξεις.
7. Συμφωνία των ρηματικών τύπων σε διήγηση.
8. Προθέσεις : Τοπικές και χρονικές προθέσεις. Αντιδράσεις των ρημάτων που προσδιορίζουν κίνηση και προθέσεις.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Λεξιλόγιο που συνδέεται με τα θέματα :

1.Γνωριμία, παρουσίαση. 2. Καθημερινή ζωή, εργασία ή σπουδές, διακοπές και διασκέδαση. 3. Χρόνος, ημερολογιακός χρόνος, αστρονομικός χρόνος, εποχές. 4. Κατοικία, οικογένεια συγγενικές σχέσεις. 5. Διατροφή, εθνική κουζίνα, προτιμήσεις. 6. Στην αγορά. 7. Προβλήματα υγείας και κάπνισμα, αλκοολισμός, ασθένειες, ναρκωτικά, παχυσαρκία, διατροφή και δίαιτα. 8. Στην πόλη. 9. Στα μαγαζιά (στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, τουριστικό γραφείο, ξενοδοχείο). 10. Ταξίδι και μεταφορικά μέσα. 11. Ελεύθερος χρόνος (καλοκαιρινές διακοπές, αθλητισμός, διασκέδαση, ασχολία). 12. Ειδικότητα, επάγγελμα, υπηρεσιακές υποχρεώσεις, συνάδελφοι, ακρόαση για εργασία. 13. Περιγραφή αντικειμένων, κτιρίων, ανθρώπων, γεγονότων. Σύγκριση. 14. Ανθρώπινες σχέσεις, ανθρώπινα συναισθήματα. 15. Κοινωνική ζωή, κοινωνικά προβλήματα – κοινωνική ασφάλιση, εγκληματικότητα, βία, οικολογία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος. 16. Βίος και παράδοση. Εορτές. Θρησκεία. 17. Γεωγραφία (Βουλγαρία, γενέτειρα, ξένη χώρα). 18. Τουριστικά αξιοθέατα. 19. Ιστορικά στοιχεία (Βουλγαρία, γενέτειρα, ξένη χώρα). 20. Σημαντικές ιστορικές προσωπικότητες. 21. Εξέχοντες εκπρόσωποι της βουλγαρικής και παγκόσμιας επιστήμης και πολιτισμού. 22. Θέση- αντίθεση- σκέψεις και υπεράσπιση της άποψης. 23. Σχόλιο πάνω σε γεγονός. 24. Ο κόσμος σήμερα – τάσεις, παγκοσμιοποίηση, επικοινωνίες, τεχνολογίες, κινητικότητα, συμπλοκές, προβλήματα (ενεργειακά, οικολογικά, θρησκειών, ειρήνη, πόλεμος, παγκόσμιοι οργανισμοί)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

1. Απλή πρόταση : Κατάφαση, ερώτηση, άρνηση, συντακτικές δομές με το βοηθητικό ρήμα: ‘είμαι’, με το ρήμα: ‘έχω’, απρόσωπες δομές με το: ‘έχει’ / ‘δεν έχει’, δομές με το: ‘να’. Συνδυασμός λέξεων.
2. Σύνθετη πρόταση : Αντιθετικές προτάσεις με τα: ‘και’, ‘αλλά’, ‘όμως’. Δευτερεύουσα οριστική πρόταση με το: ‘οποίος’, δευτερεύουσα χρονική πρόταση με το: ‘όταν’. Υποθετικές προτάσεις με το: ‘εάν’, δευτερεύουσες προτάσεις για την αιτία με τα: ‘εφόσον’, ‘επειδή’, ‘διότι’. Δευτερεύουσες προτάσεις για το αποτέλεσμα με τα: ‘να γιατί’, ‘για αυτό’. Σύνδεσμοι: ‘όχι μόνο’, ‘αλλά και’, ‘όπως’, ‘έτσι και’, ‘ή...ή’, ‘ούτε...ούτε’, σε απλή και σύνθετη πρόταση. Δευτερεύουσες προτάσεις με το: ‘ώσπου’. Αντιθετικές προτάσεις το: ‘ώσπου’, δευτερεύουσες προτάσεις με το: ‘παρόλο που’, ‘ παρ’ ότι’

ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΗ

1. Λεξιλογικά συνώνυμα. Αντίθετα.
2. Συνώνυμα σε επίπεδο πρότασης.
3. Συνώνυμα των συντακτικών δεσμών.
4. Στιλιστικοί τρόποι.

CEFR ALTE

Περιγραφικοί δείκτες των γνώσεων της Βουλγαρικής γλώσσας.

Β1 Επίπεδο - Μέτριας γνώσης.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν γνώσεις στις επικοινωνιακές δεξιότητες:

1. Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening). Να κατανοούν συχνά χρησιμοποιούμενες εκφράσεις, προτάσεις και σημεία κειμένων που έχουν σχέση με καθημερινές εμπειρίες (εργασία, σπουδές, ταξίδια, ελεύθερος χρόνος, κλπ).
2. Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking). Να επικοινωνούν για θέματα της καθημερινής ζωής, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για της συνήθειές τους, για ζητήματα άμεσης ανάγκης, για θέματα που αφορούν την οικογένεια, τον χώρο διαβίωσης, την εργασία κλπ.
3. Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading). Να κατανοούν την κεντρική ιδέα γραπτών κειμένων μεσαίας έκτασης πάνω σε καθημερινά θέματα, ζητήματα εργασίας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας κλπ.
4. Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing). Να διατυπώνουν συνεχή και συνεκτικό γραπτό λόγο πάνω σε θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό, εκφράζοντας τις απόψεις τους γι’ αυτά, ή γύρω από προσωπικά θέματα, αναφερόμενοι σε εμπειρίες, σχέδια, φιλοδοξίες κλπ.

Β2 Επίπεδο - Καλής γνώσης.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν γνώσεις στις επικοινωνιακές δεξιότητες:

1. Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening). Να κατανοούν τα κύρια σημεία στη συζήτηση ή ομιλία μέτριας δυσκολίας, επάνω σε διάφορα θέματα, ακόμη και αν περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες ή ειδικές πληροφορίες που απαιτούν κάποιες τεχνικές γνώσεις.
2. Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking). Να συνδιαλέγονται με ευχέρεια και αμεσότητα, καθιστώντας τη συνομιλία με άλλους που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Να μπορούν να εκφράζουν γνώμη και να σχολιάζουν επίκαιρα θέματα.
3. Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading). Να κατανοούν το περιεχόμενο ενός κειμένου με συγκεκριμένο ή αφηρημένο θέμα και να ξεχωρίζουν τα βασικά σημεία πληροφοριών σε κείμενα μεγάλης έκτασης.
4. Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing). Να παράγουν γραπτό λόγο σχετικά με διάφορα θέματα, εκφράζοντας άποψη, αναπτύσσοντας επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά του θέματος. Να μπορούν να κρατάνε σημειώσεις, να γράφουν προσωπικές και επίσημες επιστολές.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΠΙΠΕΔΟ 1» ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

ΦΩΝΗΤΙΚΗ


1. Σύστημα φωνηέντων.
2. Σύστημα συμφώνων.
3. Συνδυασμοί συμφώνων.
4. Φωνητικοί κανόνες και φαινόμενα: αλλαγής φωνηέντων, αλλαγής συμφώνων, αφωνία των ηχηρών συμφώνων, ευφωνία των άηχων συμφώνων, αντικατάσταση των φθόγγων και ομάδες φθόγγων, αποβολή και πρόσθεση φθόγγων.
5. Τόνος έκφρασης των καταφατικών, ερωτηματικών, κλητικών και θαυμαστικών προτάσεων.
6. Διάρθρωση των ομάδων προφοράς.
7. Προφορά μορίων.
8. Διάρθρωση των πολυσύλλαβων και σύνθετων στη σύσταση λέξεων με κύριο και δευτερεύοντα τονισμό.
9. Διπλοί φθόγγοι.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

1. Ουσιαστικό όνομα: Γένος, αριθμός, αριθμητικός τύπος, αρθροθέτηση, ρηματικά ουσιαστικά.
2. Επίθετο όνομα : Γένος, αριθμός, αρθροθέτηση, βαθμοί του επιθέτου.
3. Αντωνυμίες : Προσωπικές αντωνυμίες, αδύνατοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας, δοτική και αιτιατική πτώση, δεικτικές αντωνυμίες και επιρρήματα, ερωτηματικές, αναφορικές, αόριστες και αρνητικές αντωνυμίες και επιρρήματα, κτητικές αντωνυμίες (δυνατοί και αδύνατοι τύποι).
4. Αριθμητικά ονόματα : Τακτικά και απόλυτα.
5. Ρήμα : Ενεστώτας, Μέλλοντας, Αόριστος, Παρατατικός, Παρακείμενος, Μέλλοντας στο Παρελθόν, Συντελεσμένος Μέλλοντας. Ενεργητική Μετοχή Αορίστου, Ενεργητική Μετοχή Παρατατικού, Ενεργητική Μετοχή Ενεστώτα, Γερούνδιο, Παθητική Φωνή. Είδος του ρήματος. Προστακτική έγκλιση: απλοί, σύνθετοι τύποι. Υποθετική έγκλιση. Αφηγηματική έγκλιση.
6. Σχηματισμός λέξεων: επιθήματα των ουσιαστικών ονομάτων, επιθήματα των επιθέτων, επιθήματα και προθήματα των ρημάτων. Σύνθετες λέξεις.
7. Συμφωνία των ρηματικών χρόνων σε διήγηση.
8. Προθέσεις : Τοπικές και χρονικές προθέσεις. Αντιδράσεις των ρημάτων που προσδιορίζουν κίνηση και προθέσεις.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Λεξιλόγιο που συνδέεται με τα θέματα :

1.Γνωριμία, παρουσίαση. 2. Επιστημονική ζωή. 3. Χρόνος, ημερολογιακός χρόνος, αστρονομικός χρόνος, εποχές. 4. Κατοικία. 5. Οικογένεια. 6. Εργασία και σπουδές. 7. Διατροφή. 8. Στην αγορά. 9. Στον γιατρό, στον οδοντίατρο. 10. Στην πόλη. 11. Στο ταχυδρομείο, στην τράπεζα, στο ταμείο, σε γραφείο ανταλλαγής συναλλάγματος. 12. Ταξίδι με μεταφορικά μέσα. 13. Ελεύθερος χρόνος (καλοκαιρινές διακοπές, αθλητισμός, διασκέδαση, ασχολία). 14. Ειδικότητα, επάγγελμα. 15. Περιγραφή προσωπικοτήτων και αντικειμένων. 16. Ανθρώπινες σχέσεις. 17. Κοινωνική ζωή. 18. Βίος και παράδοση. Εορτές. 19. Γεωγραφία. 20. Τουριστικά αξιοθέατα. 21. Ιστορία. 22. Επιφανείς ιστορικές προσωπικότητες. 23. Επιφανείς εκπρόσωποι της βουλγαρικής και παγκόσμιας επιστήμης και τέχνης. 24. Περιγραφή αντικειμένων και φαινομένων. 25. Συλλογισμός πάνω σε ένα θέμα. 26.Επιχειρηματολογία της θέσης.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

1.Απλή πρόταση : Κατάφαση, ερώτηση, άρνηση, συντακτικές δομές με το βοηθητικό ρήμα: ‘είμαι’, με το ρήμα: ‘έχω’, απρόσωπες δομές με το: ‘έχει’ / ‘δεν έχει’, δομές με το: ‘να’. Συνδυασμός λέξεων.
2.Σύνθετη πρόταση : Αντιθετικές προτάσεις με τα: ‘και’, ‘αλλά’, ‘όμως’. Δευτερεύουσα οριστική πρόταση με το: ‘οποίος’, δευτερεύουσα χρονική πρόταση με το: ‘όταν’. Υποθετικές προτάσεις με το: ‘εάν’, δευτερεύουσες προτάσεις για την αιτία με τα: ‘εφόσον’, ‘επειδή’, ‘διότι’. Δευτερεύουσες προτάσεις για το αποτέλεσμα με τα: ‘να γιατί’, ‘για αυτό’. Σύνδεσμος: ‘όχι μόνο’, ‘αλλά και’, ‘όπως’, ‘έτσι και’, ‘ή...ή’, ’ούτε...ούτε’, σε απλή και σύνθετη πρόταση. Δευτερεύουσες προτάσεις με το: ‘ώσπου’.

ΣΤΥΛΙΣΤΙΚΗ

1. Λεξιλογικά συνώνυμα.
2. Αντίθετα.

CEFR ALTE

Περιγραφικοί δείκτες των γνώσεων της Βουλγαρικής γλώσσας.
 

C1 Επίπεδο  - Πολύ καλής γνώσης.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν γνώσεις στις επικοινωνιακές δεξιότητες:

1. Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening). Να κατανοούν συζητήσεις ή ομιλίες μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας.
2. Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking). Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευχέρεια ανάλογα με τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές απαιτήσεις που τίθενται. Να εκφράζονται με ευχέρεια σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας, επιλέγοντας τα κατάλληλα λεκτικά σχήματα και το κατάλληλο ύφος.
3. Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading). Να κατανοούν το περιεχόμενο κειμένων μεγάλης έκτασης και να κάνουν περίληψη των πληροφοριών, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται στις γραπτές πηγές.
4. Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing). Να παράγουν ορθά δομημένο γραπτό λόγο ακόμη και για περίπλοκα θέματα, αποδεικνύοντας ότι έχουν την ικανότητα να διατυπώνουν πληροφορίες και απόψεις σωστά και να οργανώνουν σύνθετο, συνεκτικό λόγο.

C2 Επίπεδο - Άριστης γνώσης.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν γνώσεις στις επικοινωνιακές δεξιότητες:

1. Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening). Να κατανοούν συζητήσεις ή ομιλίες μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας. Κατανοώντας ειδικές εκφράσεις ή υπονοούμενα. Αντιλαμβάνονται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, ακόμη και στις πιο σύνθετες γλωσσικές ολότητες.
2. Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking). Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με ευχέρεια ανάλογα με τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές απαιτήσεις που τίθενται. Να εκφράζονται με ευχέρεια σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας, επιλέγοντας τα κατάλληλα λεκτικά σχήματα και το κατάλληλο ύφος.
3. Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading). Να κατανοούν το περιεχόμενο κειμένων μεγάλης έκτασης και να κάνουν περίληψη των πληροφοριών, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται στις γραπτές πηγές.
4. Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing). Να παράγουν ορθά δομημένο γραπτό λόγο ακόμη και για περίπλοκα θέματα, αποδεικνύοντας ότι έχουν την ικανότητα να διατυπώνουν πληροφορίες και απόψεις σωστά και να οργανώνουν σύνθετο, συνεκτικό λόγο.

 

Εκμάθηση της Βουλγαρικής γλώσσας σε φοιτητές.

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα προετοιμασία φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας.

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.