Πτυχία - Εξετάσεις

 

Η γνώση της αλβανικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 του ν. 4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

 

 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.


Τα επίπεδα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τρία. Κάθε επίπεδο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ A, Β, C

Επίπεδο A
Βασικό επίπεδο.


Βασική γνώση της γλώσσας και απλή χρήση του περιορισμένου λεξιλογίου.
Απλοί διάλογοι.
Μετάφραση απλού κειμένου.
Γραμματική: οριστική έγκληση, ενεστώτας, μέλλοντας.
Τα βοηθητικά ρήματα.
Επίθετα.
Πτώσεις ουσιαστικών και προθέσεις.
Έκθεση.

Επίπεδο B
Μέσο επίπεδο.

Μέτρια γνώση της γλώσσας.
Χρήση και παρουσίαση του περιεχομένου του κειμένου και των μορφολογικών και συντακτικών δομών.
Γραμματική: οι βαθμοί των επιθέτων.
Ανώμαλα ρήματα.
Δεικτικές αντωνυμίες και η κλίση τους.
Παρατατικός, αόριστος.
Σχηματισμός προτάσεων.
Έκθεση.

Επίπεδο C
Προχωρημένο επίπεδο.


Καλή γνώση της γλώσσας.
Καλά οργανωμένες ιδέες και γνώση.
Καλή ροή του λόγου
Γραμματική: σύνθετοι ρηματικοί χρόνοι.
Αναφορικές, προσωπικές, κτητικές αντωνυμίες.
Αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών.
Ευκτική, δυνητική (πιθανολογική ) και θαυμαστική έγκλιση.
Έκθεση.

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.