Λίστα αναγνωρισμένων πτυχίων από ΑΣΕΠ

 

ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ


 

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής: 

 α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
ή
 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN 

ή 

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.  

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:


(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω . 

• ECPE - EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του Michigan Language Assessment. 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION - του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION - του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”). 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009) 

• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 

• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2. 

• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards). 

• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 

• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 

• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

• GA Level 3 Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2) 

• C2 -LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) 

• Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2). 

• NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listenning, Reading) (LanguageCert Test of English C2) 

 

ΕΠΙΣΗΣ η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους: 

• πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 

• πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 

• κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 (ν.), 

• απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190  

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1) 

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. 

ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”). 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009) 

• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1). 

• Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS) 

• Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards). 

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1). 

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT. 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT. 

• LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) 

• GA Level 2 Certificate in ESOL International –(CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1) 

• C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 -LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης). 

• NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listenning, Reading) (LanguageCert Test of English C1)


(γ) Καλή γνώση (Β2): 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179. 

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH 

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5. 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 

• PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170  

• (ECCE) - EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)  

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFI-CATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2) 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.  

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009) 

• Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 

• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2. 

• Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS) 

• Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards). 

• NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).  

• AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). 

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT 

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT.  

• LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) 

• GA Level 1 Certificate in ESOL International –(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2) 

Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 

• Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) 

• NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2 

• LanguageCert Test of English (LTE) - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listenning, Reading) (LanguageCert Test of English B2) 

  

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: 

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή 

ή 

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

 

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ

 

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 


(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE. 

• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 

• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II) Paris-Sorbonne Université. 

• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE) Paris-Sorbonne Université. 

• Certificat de compétences linguistiques de l'Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de français, του Πανεπιστημίου της ΛιέγηςΕπίπεδο C2 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

•  Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996)- Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. 

• DELF 2nd DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 

• CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE SORBONNE I ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Université.

 

• Certificat de compétences linguistiques de l'Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de français, του Πανεπιστημίου της ΛιέγηςΕπίπεδο C1 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.


 

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

• DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP. 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. 

• CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Université. 

• Certificat de compétences linguistiques de l'Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de français, του Πανεπιστημίου της ΛιέγηςΕπίπεδο Β2 

• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού. 

 

Γ) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

  

Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 

 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):  

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe. 
 • Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011) 
 • KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011) 
 • ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe (μέχρι 31.12.2011) 
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C2. (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) 
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1): 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 
 • GOETHE - ZERTIFIKAT C1 του Ινστιτούτου Goethe. 
 • ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP) (μέχρι 2007) του Ινστιτούτου Goethe. 
 • PRUFUNG WIRTSCHAFTSDEUTSCH (PWD) του Ινστιτούτου Goethe. 
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) C1 OBERSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31.12.2014). Από 1.1.2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1. Από 1/1/2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT C1 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN) 
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SELBSTÄNDIGES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 

(γ) Καλή γνώση (Β2):

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
 • GOETHE - ZERTIFIKAT B2 (Ενότητες: Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) του Ινστιτούτου Goethe. 
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe. 
 • ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) B2 MITTELSTUFE DEUTSCH (μέχρι 31.12.2014). Από 1.1.2015 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT Β2. Από 1.1.2018 ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM (ÖSD) ZERTIFIKAT B2 (ΕΝΟΤΗΤΑ 1:LESEN, HOREN, SCHREIBEN, ΕΝΟΤΗΤΑ 2: SPRECHEN) 
 • ZERTIFIKAT V.B.L.T. SOZIALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης. 

 

Δ) ΙΤΑΛΙΚΑ

Η γνώση της Ιταλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 

 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2): 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
 • DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 
 • DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών) 
 • DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE. 
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) 

  

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):  

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας έως τον Ιούνιο 2014)  
 • CERTIFICAΤO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO OPERATIVO του Πανεπιστημίου Γενεύης. 
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003). 
 • DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA 

 

(γ) Καλή γνώση (Β2):   

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.  
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια. 
 • CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO SOCIALLE του Πανεπιστημίου Γενεύης.  
 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA. 
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003). 

 

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών που έχουν χορηγηθεί από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) και δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού. 

 

Ε) ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η γνώση της Ισπανικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής: 


 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
 • DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL (DELE) (μέχρι το 2002) 
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR)-(DELE) (μέχρι το 2008) 
 • DIPLOMA DE ESPANOL- NIVEL C2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 • CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):  

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003. 
 • DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL C1 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 • CERTIFICADO ELEMENTAL E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS). 

 

(γ) Καλή γνώση (Β2) 

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.  
 • DIPLOMA BASICO DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (DELE) (μέχρι το 2002) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO)- (DELE) (μέχρι το 2008), (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 
 • DIPLOMA DE ESPANOL-NIVEL B2 (DELE) (από το Ινστιτούτο Cervantes εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας) 

 

ΣΤ) ΡΩΣΙΚΑ

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:


(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2)

 • Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003). 
 • СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα (έως 31.12.2014). 
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C2/ТРКИ-4 (ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):  

 • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003). 
 • СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31.12.2014). 
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου C1/ТРКИ-3 (ТРЕТИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ПОСТПОРОГОВЬІЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

 

(γ) Καλή γνώση (Β2):   

 • (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του 
        ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του
        άρθρου 13 του ν. 3149/2003). 
 • СЕРТИФИКАТ - РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα. (έως 31/12/2014). 
 • СЕРТИФИКАТ О ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ των Ομοσπονδιακών κρατικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, «Κρατικού Ινστιτούτου της ρωσικής γλώσσας Α.Σ.Πούσκιν», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας Μ.Β.Λομονόσοβ», «Ρωσικού Πανεπιστημίου της Φιλίας των Λαών», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης», «Κρατικού Πανεπιστημίου της Τιουμέν» επιπέδου В2/ТРКИ-2 (ВТОРОЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 
 • PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ). 

 

Η γνώση της Ρωσικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 του ν. 4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

 

 

Ζ) ΑΡΑΒΙΚΑ (άρθρο 33 του ν. 4521/2018 - Α΄ 38)

 

Η γνώση της Αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2/Β2) αποδεικνύεται ως εξής: 

 

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2):

Certificate of the Arabic Language Proficient Level - C2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus»


 

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

Certificate of the Arabic Language Advanced Level - C1 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus»

 

(γ) Καλή γνώση (Β2): 

Certificate of the Arabic Language Experienced Level - B2 του Πανεπιστημίου «An-Najah National University της Nablus»


 

Η γνώση της αραβικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται, επίσης με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 του ν. 4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

 

Η γνώση της αλβανικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις (άρθρο 248 του ν. 4610/2019) και με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά την 7.5.2019, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου.

 

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πλην των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄, ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, οι οποί- οι γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους (άρθρο 58 του ν. 4674/2020, Α΄ 53)

 

Επίσης: 

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

 (i)   Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) 

Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,


(iii) 

Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,


(iv)  

Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.


β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 

Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

 

Σημείωση: 

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. 

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας. 

 

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέ- πει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Στα Κέντρα μας εδώ και 12 χρόνια λειτουργούν τμήματα ONLINE-E-learning για όλες τις γλώσσες και για όλα τα επίπεδα! 


 

Πρόκειται για μαθήματα διαδιτκυακά μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ, σε σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα με ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ποιότητα εικόνας και ήχου. Η πλατφόρμα "web@class" ενδείκνυται για μαθητές όλων των ηλικιών (παιδιά και ενήλικες), οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το επίπεδο της τάξης τους συμμετέχοντας σε τμήματα (ανοικτά ή και κλειστά) ακόμη και σε ατομικά μαθήματα. 


 

Το μάθημα δεν διαφέρει καθόλου από το μάθημα σε τάξη (in class) καθώς οι μαθητές και οι υπεύθυνοι καθηγητές συμμετέχουν σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιούν τα βιβλία και το υλικό (interactive Whiteboard Software, tests, ακουστικές, γραμματικές ασκήσεις και videos) της εκπαιδευτικής τους χρονιάς και έχουν επιπλέον την δυνατότητα αναπαραγωγής του μαθήματος σε περίπτωση απουσίας τους. 


 

 

Έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία και σε συνδυασμό με την εμπειρία 34 ετών στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, μπορούμε να σας εγγυηθούμε την πλήρη και άρτια προετοιμασία και υποστήριξη για την κατάκτηση και ολοκλήρωση των στόχων σας. 

 

 

 

 

Εγγραφές - πληροφορίες για τα νέα τμήματα εκπαιδευτικού έτους 2021-2022 διεξάγονται κανονικά μέσω του site των Κέντρων: 

 http://www.chatzistergiou.gr/φόρμα-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-για-demo

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

"Τα ΑΛΒΑΝΙΚΑ και τα ΑΡΑΒΙΚΑ αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται από το ΑΣΕΠ"

 

Η γνώση της
αλβανικής, αραβικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, ρωσικής, σερβικής και τουρκικής
γλώσσας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου, που εκδίδεται και
χορηγείται από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) μετά από εξετάσεις».

Από το ΑΣΕΠ ανακοινώθηκε η αναγνώριση πιστοποιητικών της Αλβανικής και Αραβικής γλώσσας η οποία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου. 

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται  δύο φορές τον χρόνο. Η επόμενη εξεταστική είναι τον Ιούνιο του 2021. Και θα περιλαμβάνουν 4 δεξιότητες:

1. Παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου

2. Παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου

 


 

 

Αποκτήστε το αναγνωρισμένο πτυχίο που χρειάζεστε, είτε παρακολουθώντας μαθήματα τάξης, είτε μέσω διαδικτύου (e-learning) σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μικρό κόστος και με εγγύηση πτυχίου με την ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ!

 

 

 

Είστε ενήλικας;

Ενισχύστε το βιογραφικό σας αποκτώντας άμεσα για μοριοδότηση/διεκδίκηση θέση ευθύνης ένα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Αγγλικών!

Άμεσα, σίγουρα και οικονομικά!

Με ισχύ για Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα!

Νέα, ειδικά τμήματα Αγγλικών για ενήλικες! 


 

 

 

 

Θέλετε να ξεκινήσετε και Γαλλικά και να πάρετε γρήγορα το πρώτο σας πτυχίο;


Τα μαθήματα γαλλικών απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες καθώς επίσης και σε επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τα γαλλικά τους σε επίπεδο επικοινωνίας ή και σύντομης απόκτησης πτυχίου.

 


Παρέχουμε εντατικά μαθήματα γαλλικών e-learning - online - real time σε Έλληνες οι οποίοι σπουδάζουν ή εργάζονται σε γαλλόφωνες χώρες του εξωτερικού!

 

 

 

Μαθήματα Γερμανικών στη Λάρισα αλλά και ONLINE σε όλο τον κόσμο!

 


Παρέχουμε εντατικά μαθήματα γερμανικών e-learning - online - real time σε Έλληνες (παιδιά και ενήλικες), οι οποίοι σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό.

 

 

 

 

Μάθετε Ιταλικά με ειδικά ταχύρυθμα προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων & απόκτηση πτυχίου στους 8 μήνες!

 

 

 

 

Θέλετε να μάθετε Ισπανικά και να αποκτήσετε γρήγορα το πρώτο σας πτυχίο;


 

 • Ειδικά ταχύρρυθμα προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων
 • Ταχύρυθμα προγράμματα επανάληψης γραμματικών φαινομένων
 • Υπεύθυνη προετοιμασία για εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων
 • Εντατικά τμήματα ERASMUS

 

 

 

 

Τα μαθήματα ρωσικών απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες καθώς επίσης και σε επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν τη ρωσική γλώσσα σε επίπεδο επικοινωνίας ή και σύντομης απόκτησης πτυχίου. 
Παρέχουμε εντατικά μαθήματα ρωσικών e-learning - online - real time σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό!


Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.