Αναγνωρισμένα Πτυχία Αγγλικής Γλώσσας απο τον ΑΣΕΠ

 

 

 

Η  π λ α τ φ ό ρ μ α  μ α ς  web@class α ν α ν ε ώ θ η κ ε !

Μ α ς  τ ο  ζ η τ ή σ α τ ε  κ α ι  τ ο  κ ά ν α μ ε !

Τ Ω Ρ Α   ζ ω ν τ α ν ά  μ α θ ή μ α τ α κ α ι  α π ό  τ ο  t a b l e t  κ α ι  α π ό  τ ο  κ ι ν η τ ό  σ α ς !

 


 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Με μεγάλη χαρά και τιμή σας ανακοινώνουμε ότι συνεχίζουμε και φέτος τη συνεργασία μας με τον  "Πανελλήνιο Σύλλογο Φοιτητών και Αποφοίτων του τμήματος Ελληνικού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου"  Ε.Α.Π.

Δείτε την προσφορά μας εδώ.

 


Σημαντική επιστολή για εργαζόμενους (εδώ)

 

 


Σας καλωσορίζουμε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Χατζηστεργίου

 

 

Τα προγράμματά μας και η μεθοδολογία μας

Προετοιμασία για πτυχία Β1 - Β2 - C1 - C2

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ LRN-ESB


 

Αρχαρίων (από το μηδέν) για Β2 (καλή γνώση - LOWER)

 

Διάρκεια προετοιμασίας : 12 μήνες

Ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα : 4

Έναρξη μαθημάτων : Σεπτέμβριος 2018

Συμμετοχή σε πτυχιακές εξετάσεις : ESB Δεκέμβριος 2019 - LRN Ιανουάριος 2020

Δυνατότητες προετοιμασίας :

1. Στα Κέντρα μας στην Λάρισα

2. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε LIVE μαθήματα μέσω της πλατφόρμας μας e-Learning "web@class"

 

Κόστος εγγραφής: 00

Μηνιαίο κόστος: 80,00 

 


 

Αρχαρίων (Α2+) για Β2 (καλή γνώση - LOWER)

 

Διάρκεια προετοιμασίας : 8 μήνες

Ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα : 4

Έναρξη μαθημάτων : Σεπτέμβριος 2018

Συμμετοχή σε πτυχιακές εξετάσεις : ESB Μάιος 2019 - LRN Ιούνιος 2019

Δυνατότητες προετοιμασίας :

1. Στα Κέντρα μας στην Λάρισα

2. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε LIVE μαθήματα μέσω της πλατφόρμας μας e-Learning "web@class"


Κόστος εγγραφής: 00

Μηνιαίο κόστος: 80,00 

 

 

 

Από επίπεδο Β1 για Β2 (καλή γνώση - LOWER)

 

Διάρκεια προετοιμασίας : 4 μήνες

Ώρες μαθημάτων ανά εβδομάδα : 4

Έναρξη μαθημάτων : Σεπτέμβριος 2018

Συμμετοχή σε πτυχιακές εξετάσεις : ESB Δεκέμβριος 2018 - LRN Ιανουάριος 2019

Δυνατότητες προετοιμασίας :

1. Στα Κέντρα μας στην Λάρισα

2. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε LIVE μαθήματα μέσω της πλατφόρμας μας e-Learning "web@class"


Κόστος εγγραφής: 00

Kόστος: 360,00 


Από επίπεδο Β2 (LOWER) για C2 (PROFICIENCY)

 

Σε αυτό το επίπεδο σας προτείνουμε τις εξής επιλογές:

Α.  Πρόγραμμα 9 μηνών, 6 ωρών την εβδομάδα, με κόστος 1.080 € και συμμετοχή στις εξετάσεις ECPE (Michigan) - MSU - ESB τον Μάιο 2019. Έναρξη μαθημάτων Σεπτέμβριος 2018.

Β.  Πρόγραμμα 9 μηνών, 4 ωρών την εβδομάδα, με κόστος 760,00 € και συμμετοχή στις εξετάσεις LRN τον Ιούνιο 2019. Έναρξη μαθημάτων Σεπτέμβριος 2018.

Γ.  Πρόγραμμα 4 μηνών, 6 ωρών την εβδομάδα, με κόστος 480,00 € και συμμετοχή στις εξετάσεις LRN τον Ιανουάριο 2019. Έναρξη μαθημάτων Σεπτέμβριος 2018.

Δυνατότητες προετοιμασίας :

1. Στα Κέντρα μας στην Λάρισα

2. Σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε LIVE μαθήματα μέσω της πλατφόρμας μας e-Learning "web@class"

 


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ

 

B1 - (ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ - 10 ΜΟΡΙΑ
) 

 

Η μέτρια γνώση Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 • International English Language Testing System (IELTS) – Βαθμολογία από 4 έως 5.

 • Business English Certificate – Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES).

 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL ENTRY Level Certificate in ESOL International (ENTRY 3) (CEF B1)

 • CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON .

 • CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) – ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) – ACHIEVER – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – ACHIEVER – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης).

 • BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH.

 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 405 έως 500 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 • EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1) ή PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1).

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

 • PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

 • OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1) ) (μέχρι 31/8/2009)

 • Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1

 • ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1).

 • Test of Interactive English, B1 + Level.

 • Test of Interactive English, B1 Level.

 • NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1).

 • AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

 • MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 120 έως 156 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

 • LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)

 

 

Αποκτήστε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πτυχία του ΑΣΕΠ με προετοιμασία από το σπίτι σας μέσω e-learning με το χαμηλότερο κόστος της αγοράς

Ειδικά τμήματα ενηλίκων για αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων

 

 

Τα προγράμματά μας και η μεθοδολογία μας

Προετοιμασία για πτυχία Β1 - Β2 - C1 - C2

 


B2 - (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ - 30 ΜΟΡΙΑ)Η καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

 • Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

 • (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level I Certificate in ESOL International (CEF B2)

 • CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) .

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.

 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)

 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

 • Test of Interactive English, B2 + Level.

 • Test of Interactive English, B2 Level.

 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

 • MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS

 • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

 

 


C1 - (ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ - 50 ΜΟΡΙΑ)Η πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.

 • Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 2 Certificate in ESOL International(CEF C1)

 • CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ήCITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

 • ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

 • ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)

 • Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

 • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

 • Test of Interactive English, C1 + Level.

 • Test of Interactive English, C1 Level.

 • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

 • AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

 • MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA)

 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA)

 • LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)


 

Αποκτήστε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πτυχία του ΑΣΕΠ με προετοιμασία από το σπίτι σας μέσω e-learning με το χαμηλότερο κόστος της αγοράς.  

Ειδικά τμήματα ενηλίκων για αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων.

 

 

 


C2 - (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ - 70 ΜΟΡΙΑ)
Η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω .

 • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL Level 3 Certificate in ESOL International(CEF C2)

 • ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του TRINITY COLLEGE LONDON.

 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

 • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).

 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009)

 • Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.

 • Test of Interactive English, C2 Level.

 • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

 • AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

 • LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)


 


Αποκτήστε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πτυχία του ΑΣΕΠ με προετοιμασία από το σπίτι σας μέσω e-learning με το χαμηλότερο κόστος της αγοράς.  

Ειδικά τμήματα ενηλίκων για αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων.

 

 

Τα προγράμματά μας και η μεθοδολογία μας

Προετοιμασία για πτυχία Β1 - Β2 - C1 - C2


 

Μαθήματα Αγγλικής γλώσσας στα Κέντρα μας

 

 

 • Ειδικά ταχύρυθμα προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων

 • Ταχύρρυθμα προγράμματα επανάληψης γραμματικών φαινομένων

 • Υπεύθυνη προετοιμασία για εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων

 

Μαθήματα Αγγλικών εντός των Κέντρων μας (in class) αλλά και "ζωντανά" μαθήματα εξ αποστάσεως (e-learning) μέσω διαδικτύου (περισσότερα εδώ) σε ανοικτά ή και κλειστά τμήματα με πλήρη υποστήριξη από διδάσκοντες καθηγητές.


 

e-learning


 

Αν είστε ενήλικας και επιθυμείτε

 • να μάθετε αγγλικά
 • να αποκτήσετε σύντομα ένα αναγνωρισμένο πτυχίο
 • να επικοινωνείτε με άνεση και ευχέρεια στο χώρο εργασίας σας

 

Όμως...

 • δεν έχετε χρόνο παρακολούθησης σε ένα Κέντρο
 • δεν έχετε πρόσβαση στην περιοχή σας σε ένα Κέντρο εξειδικευμένο στην προετοιμασία για το πτυχίο που ζητάτε


Τότε επιλέξτε να παρακολουθήσετε μαθήματα μέσω διαδικτύου με την σύγχρονη πλατφόρμα web@class !

 

 

επειδή

 • δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε από τον χώρο σας και έτσι γλυτώνετε χρόνο και έξοδα μετακίνησης
 • τα προγράμματα είναι ευέλικτα ως προς τον χρόνο παρακολούθησης (τμήματα πρωινά-απογευματινά-βραδινά), επτά ημέρες την εβδομάδα
 • τα μαθήματα είναι «ζωντανά», βλέπετε, συμμετέχετε, συνομιλείτε με τους συμμαθητές σας και τον καθηγητή σας
 • έχετε τα βιβλία μπροστά σας, τα βλέπετε ζωντανά στην οθόνη του υπολογιστή σας, μπορείτε να γράψετε  και ο καθηγητής σας εξετάζει και λύνει τις απορίες σας
 • και το πιο σημαντικό… το μάθημα γίνεται εγγραφή και αν το χάσετε… μπορείτε  να το ξαναδείτε!

 

 

 • Η μεθοδολογία μας υποστηρίζεται αποκλειστικά από έμπειρους καθηγητές των Κέντρων μας.
 • Η σύγχρονη πλατφόρμα μας ΔΕΝ είναι Skype!

 


    Αν επιθυμείτε να μας γνωρίσετε από κοντά συμπληρώστε την φόρμα


                                                      εδώ


    και σας προσφέρουμε την συμμετοχή σας σε ένα DEMO ζωντανό μάθημα

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα διαδικτυακά μαθήματα (e-learning) δεν είναι μαγνητοσκοπημένα μαθήματα ή αυτοδιδασκαλία. Είναι ΖΩΝΤΑΝΑ μαθήματα και όλες οι ώρες μαθημάτων που σας προσφέρουμε είναι ώρες πραγματικής διδασκαλίας με καθηγητή. Λειτουργούν τμήματα κλειστά (2 έως 4 άτομα) αλλά και ανοικτά (5 έως 8 άτομα). Υπάρχει και η δυνατότητα ατομικών μαθημάτων.


Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την μέθοδο web@class:

http://www.chatzistergiou.gr/faq-e-learning


 

ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ!


Αποκτήστε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο πτυχίο από τον ΑΣΕΠ στα επίπεδα Β1, Β2 (LOWER), C1 ΚΑΙ C2 (PROFICIENCY).

Αποκτήστε το είτε παρακολουθώντας μαθήματα τάξης, είτε μέσω διαδικτύου (e-learning) σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μικρό κόστος και με εγγύηση πτυχίου με την ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ!

Ξένες Γλώσσες

Ψηφοφορία

Για ποια από τα παρακάτω θα θέλατε να σας ενημερώνουμε από την ιστοσελίδα μας:

Mailing List

Mailing List

Αν θέλετε να σας κρατάμε πάντα ενήμερους αφήστε μας εδώ το e-mail σας.